Tokio Express
Name: Tokio Express
B-24D
Squadron: 319
Serial #: 41-24074
Fate: Salvaged in USA